Proekt

СЪОБЩЕНИЕ:

На 22.12.2020 г. стартира изпълнението на проект ДБФП № BG16RFOP002-2.040-0157-C01 Подобряване на производствения капацитет на НЕОН.БГ ООД с цел повишаване на неговата конкурентоспособност и засилване на експортния му потенциал.

Общата цел на проектното предложение на НЕОН.БГ е повишаване на конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал на предприятието, което ще се осъществи посредством дейност за подобряване на производствения капацитет.

Специфичните цели на проекта са намаляване на производствените разходи, подобряване на производствените процеси и подобряване на качеството на предлаганите продукти чрез закупуване и внедряване на лазерна машина за изработка на обемни букви.

Целите на проекта на НЕОН.БГ са в съответствие с целта на процедуратa за "Подобряване на производствения капацитет на МСП“ с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал".

 

Проектът е в съответствие със специфичната цел на Инвестиционен приоритет 2.2 "Капацитет за растеж на МСП", давайки принос към постигане на индикатора за резултат "Производителност на МСП".

Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца.

Общата стойност на проекта е 390 000.00 лева

от които 273 000.00 лева безвъзмездна финансова помощ и 117 000.00 лева собствено съфинансиране.