neon-procedura-3

Днес, 12.08.2021 г., публикуваме настоящата Покана за избор на изпълнител по процедура:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лазерна машина за изработка на обемни букви – 1 брой

Документацията по процедурата може да бъде свалено от ТУК.

Крайният срок за подаване на оферти е 19/08/2021 г.

Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 – https://eumis2020.government.bg

Комисията ще отваря офертите на: 20/08/2021 г. от Час: 11,00 часа

Отварянето ще се състои в Офиса на НЕОН.БГ ООД

На адрес:

гр. София, бул. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД No 63

Процедурата се провежда в изпълнение на проект ДБФП № BG16RFOP002-2.040-0157-C01 Подобряване на производствения капацитет на НЕОН.БГ ООД с цел повишаване на неговата конкурентоспособност и засилване на експортния му потенциал.